เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร


คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

( ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)


รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

นายกสภาสถาบัน

 

สารจากนายกสภาสถาบัน


     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA คือ “สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอกมายาวนานกว่า 50 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้ผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ ออกมารับใช้สังคม ดังพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งสถาบันครั้งแรกเริ่ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้ก้าวไปสู่ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (World Class University) และเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารและการผลิตนักบริหารชั้นนำของประเทศ ภายใต้ความพร้อมที่เตรียมการไว้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ทุกคณะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ และการประเมินในระดับดีมาก และสถาบันยังได้รับคะแนนการประเมินการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย ส่วนในด้านของบุคลากร สถาบันมีคณาจารย์และบุคลากรระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ โดยจัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย


ประวัตินายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง


รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ประธานสภาคณาจารย์

 

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธุ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ


ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม
ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ

 

เลขานุการสภาสถาบัน


รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร