เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร


คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

( ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)


รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน

 

สารจากนายกสภาสถาบัน


     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA คือ “สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอกมายาวนานกว่า 50 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้ผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ ออกมารับใช้สังคม ดังพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งสถาบันครั้งแรกเริ่ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้วางเป้าหมายเพื่อให้ก้าวไปสู่ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (World Class University) และเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารและการผลิตนักบริหารชั้นนำของประเทศ ภายใต้ความพร้อมที่เตรียมการไว้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ทุกคณะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ และการประเมินในระดับดีมาก และสถาบันยังได้รับคะแนนการประเมินการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กรในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย ส่วนในด้านของบุคลากร สถาบันมีคณาจารย์และบุคลากรระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ โดยจัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย


ประวัตินายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง


ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์

 

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ


ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

 

เลขานุการสภาสถาบัน


รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร