เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 

นายกสภาสถาบัน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

อุปนายกสภาสถาบัน

 

 

 

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณรพี สุจริตกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง


ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณาจารย์
นางสาวภารดี เทพคายน ประธานสภาพนักงาน
พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

 

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ


ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

 

เลขานุการสภาสถาบัน


รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร