เลือกภาษา TH  |  ปรับขนาดตัวอักษรนายกสภาสภาสถาบัน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมงาน 60 ปีสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายกสภาสภาสถาบัน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมงาน 60 ปีสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่

สภาสถาบันจัดประชุม Retreat ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุม Retreat สภาสถาบัน ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนสภาสถาบัน"